صدور كارت هاي مجوز انجام كاليبراسيون مخازن ذخيره متناسب با سطح توانمندي بازرسان

به دنبال برگزاري آزمون تعيين صلاحيت انجام كاليبراسيون مخازن ذخيره در دو مرحله كتبي و عملي ،كارت پذيرفته شدگان اين آزمون ها به سه سطح تغيير مي يابد.
    
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.